IkBouwJouwWebsite Logo

Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08/01/2022.

Art 1. Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van ikbouwjouwwebsite.be. Door het gebruik van de website en het eventuele plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van ikbouwjouwwebsite.be te aanvaarden.

Art 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van ikbouwjouwwebsite.be zijn vrijblijvend tot op het moment van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan ikbouwjouwwebsite.be, of door betaling van het voorgestelde voorschot die in de offerte wordt vermeldt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De opdracht/bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2 Wanneer door één of andere reden bepaalde onderdelen (codes, templates, plugins,…) niet meer beschikbaar zijn tijdens de aankoop wordt de klant verwittigd om een nieuwe keuze te maken zonder reden van schadevergoeding.

Art 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

3.2 Bij de oplevering dient het resterend saldo te worden betaald van het factuurbedrag.

3.3 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van ikbouwjouwwebsite.be. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

3.4 Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% met een minimum van €75 en met nalatigheidsintresten van 12% per jaar (Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties).
Bovendien behoudt ikbouwjouwwebsite.be zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

3.5 Bij niet-betaling op de vervaldag van de eerste herinnering/aanmaning worden de afgenomen diensten tijdelijk opgeschort, tot na betaling van de te innen openstaande bedragen.

3.6 Bij niet-betaling op de vervaldag van de tweede herinnering/aanmaning worden alle te vorderen bedragen gevorderd via een incassobureau, waarbij alle gemaakte kosten ten laste worden gelegd van de klant.

Art 4. Annulatie van de bestelling

4.1 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang de werkzaamheden door ikbouwjouwwebsite.be nog niet zijn aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 50€) van de overeengekomen prijs.

Art 5. (Op)levering

5.1 De datum van (op)levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt ikbouwjouwwebsite.be niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, afbeeldingen (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Art 6. Klachten - protest van de factuur

6.1 Elk protest dient per gemotiveerde brief/email aan ikbouwjouwwebsite.beinfo@ikbouwjouwwebsite.be te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na (op)levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Art 7. Aansprakelijkheid

7.1 ikbouwjouwwebsite.be verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van ikbouwjouwwebsite.be zijn middelenverbintenissen. ikbouwjouwwebsite.be is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2 ikbouwjouwwebsite.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. ikbouwjouwwebsite.be zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ikbouwjouwwebsite.be of een aangestelde.

7.3 De aansprakelijkheid van ikbouwjouwwebsite.be met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van ikbouwjouwwebsite.be. De totale aansprakelijkheid van ikbouwjouwwebsite.be, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan ikbouwjouwwebsite.be werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers (ontwikkelaars plugins, themes, codes, hosting,…) betreft, aanvaardt ikbouwjouwwebsite.be geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5 ikbouwjouwwebsite.be kan toekomstige websites/webshops GDPR-ready ontwikkelen, maar ikbouwjouwwebsite.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoudelijke teksten ivm GDPR en cookiebeleid.

7.6 De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Art 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de layout van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door ikbouwjouwwebsite.be ontwikkelde sites.

8.3 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door ikbouwjouwwebsite.be gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door ikbouwjouwwebsite.be werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. ikbouwjouwwebsite.be verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

8.4 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van ikbouwjouwwebsite.be te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal ikbouwjouwwebsite.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van ikbouwjouwwebsite.be waarvan hij kennis neemt.

Art 9. Hostingdiensten

9.1 Voor de hosting werkt ikbouwjouwwebsite.be samen met een gespecialiseerde hostingpartner.

Art 10. Domeinnaam

10.1 Indien de klant een domeinnaam bestelt via ikbouwjouwwebsite.be, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. ikbouwjouwwebsite.be kan instaan als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan ikbouwjouwwebsite.be. Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per brief of per mail worden opgezegd uiterlijk twee maanden voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Art 11. Onderhoud

11.1 Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (templates, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Ook kleine wijzigingen aan de website zoals aanpassingen aan teksten of vervanging van afbeedingen vallen onder onderhoud. Uiteraard is ikbouwjouwwebsite.be, niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund/geüpdated worden door de externe ontwikkelaars, of indien technische gebreken of schade ontstaat (al dan niet tijdens een update) door bepaalde plugin(s), themes,… van een externe ontwikkelaar.

11.2 Voor de eerder vermelde ‘kleine wijzigingen’ in Art 11.1 vallen eventuele maandelijkse aanpassingen die minder duren dan één uur. Denk aan kleine aanpassingen zoals het updaten van een tekst, het veranderen of toevoegen van afbeeldingen enzoverder. Deze aanpassingen worden door ons uitgevoerd binnen de drie werkdagen. Indien het gaat over grotere aanpassingen die langer duren dan één uur zal er een uurtarief aangerekend worden van €30. Uiteraard zullen deze wijzigingen dan eerst besproken worden met de klant.

11.3 Het is ook mogelijk om een spoedaanpassing aan te vragen. Deze gebeurt dan binnen de 24 uur. Dit zal aangerekend worden aan een uur tarrief van €40 in plaats van €30.

11.4 Wij zorgen maandelijks voor een back-up van uw website zodat u zeker bent dat er nooit iets verloren gaat.

11.5 Deze dienst is van onbepaalde duur en wordt maandelijks stilzwijgend verlengt. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden ten laatste 7 dagen voor het einde van de maand. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende maand verschuldigd zijn.

11.6 Elke maand krijgt u van ons een overzicht doorgemaild waarom te zien is welke wijzigingen en updates doorgevoerd zijn alsook extra informatio zoals het aantal website bezoeken enzoverder. 

Art 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1 Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post/per mail aangetekende ingebrekestelling, heeft ikbouwjouwwebsite.be het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

12.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door ikbouwjouwwebsite.be verleende diensten betalen, alsook de kosten die ikbouwjouwwebsite.be moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat ikbouwjouwwebsite.be nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor ikbouwjouwwebsite.be. Bovendien behoudt ikbouwjouwwebsite.be het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Art 13. Geheimhoudingsplicht

13.1 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Art 14. Referentie

14.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door ikbouwjouwwebsite.be voor de klant ontwikkelde website, plugin,.. wordt opgenomen in het referentieportfolio van ikbouwjouwwebsite.be.

Art 15. Nietigheid

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen ikbouwjouwwebsite.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Art 16. Communicatie

16.1 Zowel ikbouwjouwwebsite.be als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (E-mail, WhatsApp, Messenger,…) als rechtsgeldig bewijsmiddel.

Art 17. Toepasselijk recht

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van ikbouwjouwwebsite.be. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft.